Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavba l. o. v úseku 197 a "Führersbunker".

Na konci září 2010 provedla část našeho badatelského týmu terénní průzkum 1. HOP v prostoru Chvalšin a Křenova. Nutno už v začátku podotknout, že celou akci poznamenalo bohužel deštivé počasí, které bylo vpravdě mobilizační. Bohužel se nepovedlo splnit jeden ze základních vytýčených cílů a to posoudit poškození některých objektů úseku 197 při německých zkouškách z konce října 1938.

Pro začátek popišme v kostce stavbu úseku 197. Úsek samotný byl zadán 2. 7. 1938, celkem bylo zadáno 89 objektů, kdy do přerušení prací bylo vybetonováno 34. Vojenská správa pověřila stavebním dozorem škpt. Dominika Tůmu od budějovického pěšího pluku "Mistra Jana Husi". Nejvýhodnější kalkulaci ke stavbě dodala krumlovská firma Jakuba Marka. Marek byl jako Čech v kraji tehdy bojkotován, proto také VSD předpokládal brzké dokončení stavby. Tento předpoklad se odvíjel i od toho, že stavitel znal velmi dobře místní poměry a mimoto neměl v té době jinou jistější zakázku. Stavbu zpočátku brzdil nedostatek střílen, které musely být zapůjčovány z úseků sousedních (196 a 181). Stavba byla zahájena hned po 2 týdnech po zadání výstavbou 7 objektů v prostoru Chvalšiny. Komplikaci dále znamenal i nedostatek státně spolehlivých dělníků, jak tomu bylo v podstatě i díky pracem na HOP v okolních úsecích. Odborníci byli najímáni ze vzdálenějších míst, dělníkům stavitel platil o 20 až 70 haléřů více. Vzhledem ke značné pomalosti stavby bylo staviteli při kontrole navrženo, zda by mohl postupovat při stavbě z opačného konce (tedy od č. 1 - 22). V opačném případě by byla část úseku předána jiné firmě, jako tomu bylo např. v nedalekých úsecích 182 a 183. Marek tak byl nucen zdroje i dělníky rozdělit na 2 části. Situaci dále horšily i vytrvalé deště. Stavebně dokončené objekty přejímala k užívání strážní četa od pěšího pluku 1 ubytovaná v Červeném Dvoře. Ve třetím zářijovém týdnu dokončené obejkty obsadila SOS. Po 23. září se práce s menší intenzitou obnovily (mobilizovala číst dělníků). Určitou zajímavou perličku se může úsek 1937 pyšnit i v podobě pevnůstky č. 66. Tato úprava vznikla díky vedení linie přímo skrz tehdejší obec Křenov. Modifikace v podobě prodloužení čelní stěny proti podstřelení byla schválena dne 31. 8. 1938. Díky těsné blízkosti domku čp. 81 nemohla mít pevnůstka ani obvyklý zemní násep. Navíc musela být při stavbě přeložena část vodovodu a kůlna.

Po Mnichovu proběhla evakuace materiálu po železnici do Zlaté Koruny a poté do Českých Budějovic. V noci na 1. 10. začalo být na HOP horko. Přes HOP ustopovaly jednotky SOS, které byly ostřelovány teroristy z Freikorpsu. Po záboru zústaly na čs. území pouze objekty č. 2 - 7, 9 a 12. Ty byly nouzově stále obsazeny praporem II/1. Díky potyčkám v tomto prostoru byl nad objektem č. 12 usmrcen 1 vojín a u objektu č. 9 2 vojáci zraněni. Tyto objekty v okolí Přísečné byly za okupace zničeny až na pozůstatky po č. 7. Jen dodejme, že při závěrečném vyůčtování dostala firma Marek od ŘOPu 30. 12. 1939 celkem 1,301,311 K.

Při odstupování území byla již tato oblast postupně opuštěna armádou a civilisty. Region ležel na pomezí I. a V. okupačního pásma, které mělo být odstoupeno do 10. října. Němečtí obyvatelé mohli propříště nerušeně vítat své "osvoboditele od českého teroru"... V popisované oblasti působila při přebírání německá 12. armáda Wilhelma von Leeba, přímo v prostoru Vimperk - Krumlov pak VII. sbor pod velením Eugena von Schoberta. Bývalé čs. objekty se tak staly pro civilisty i vojáky vítanou atrakcí. Nacistická propaganda je ve slavné obrazové publikaci "Mit VII. Korps ins Sudetenland" využila jako "symbol vítězství a pokoření českého živlu" a zřejmě i vykonané zkoušky jejich odolnosti byly součástí tohoto procesu. Wehrmacht si také zajisté nenechal ujít příležitost naostro vyzkoušet kvalitu našeho opevnění. Ostatně i sám Hitler věnoval během svých cest lacino získaným pohraničím velkou pozornost.

Jak jsem řekli, je pravděpodobná spojitost mezi zkouškami na Křenovsku a Hitlerovou návštěvou Krumlovska. Ve středu 19. 10. Hitler přicestoval do Lince, zde přenocoval a 20. října přicestoval přes Vyšší Brod do Českého Krumlova, kde byl uvítán obvyklým rozjásaným davem. Nechyběla ani přehlídka "vítězného" vojska a Vůdcův projev. Krumlov tonul v záplavě říšských barev a hákových křížů. Zřejmě hlavním motivem této návštěvy bylo ale naplánované postřelování opevnění severozápadně Křenova. Údolí Boletického potoka také zřejmě nebylo vybráno náhodou. Tím je současně zodpovězena otázka, proč bylo vybráno místo tak blízko obydleného sídla (Křenov je cca. 0,5 km). Oblast byla velice blízko z Krumlova a navíc nedaleko silnice na Chvalšiny, tudíž na místo zkoušek se dalo velmi snadno zajet i osobními vozy.

Už i samotná metoda odstřelu jednoho z objektů a osobní přítomnost Hitlerova osobního fotografa Heinricha Hofmanna napovídá o možném budoucím propagandistickém využití fotografií. Jednalo se tak o jakési "dokázání síly Wehrmachtu a obhajobu politiky Hitlera". Podle dobových zápisů křenovské a chvalšinské kroniky se právě zde 19. 10 vystřídal bavorský 98. Geb. Jäg. Regiment s rakouskými jednotkami. Ihned po příchodu na místo začaly dělostřelci z  135. Inf. Regimentu s postřelováním bunkrů děly ráže 100 mm, podle vyjádření kroniky ale, "...hatten aber nicht viel ausgerichtet" (tj. ...příliš toho ale nezmohly).

Zkouškami byly v této oblasti postiženy hned 4 objekty. Podle dochovaného hlášení škpt. Tůmy stříleli Němci rážemi 10 a 15 cm na druhosledový objekt č. 75. Z dochovaných fotografií a pohlednic však není patrno jakékoliv větší poškození dělostřeleckými granáty. Podle pohlednic vydávaných Arnoldem Seidelem, lze usoudit, že buď palba zporážela několik okolních stromů a nebo, že na objekt vůbec stříleno nebylo (dost možná to taky mohly být úpravy z doby mobilizace). Pouze zčernalá boční stěna svědčí o možné zkoušce útoku plamenometem. Daleko pravděpodobnější se jeví nasazení děl a lehkých pěchotních zbraní proti objektu č. 74 stojícím přímo u Boletického potoka. Pro účely testu byla odstraněna část rovnaniny a zához. Podle fotografie byla na levou stranu objektu vedena intenzivní kulometná palba. Ta se sice opticky na omítce pevnůstky podepsala, ale z hlediska obránců by šlo pouze o kosmetické poškození. V publikaci p. Vondrovského je sice uvedeno, že se podařilo dělostřelcům č. 74 několikrát zasáhnout a dokonce prorazit týlovou stěnu. Skutečnost je daleko prozaičtější – tato poškození byla způsobena lidovou armádou někdy v 70. letech. Dodejme, že kulometnou palbou je lehce poškozen i objekt č. 81. Tento objekt měl také údajně Hitler shlédnout, ovšem k jeho značné vzdálenosti od silnice je to nepravdpodobné.

Po těchto neúspěšných zkouškách, kdy vojáci nechtěli svému vrchnímu veliteli předvést jen 2 poškozené řopíky, došlo k rozhodnutí odstřelit druhosledový objekt č. 72. Ten předtím byl ještě poškozen kulometnou palbou. Podle hlášení škpt. Tůmy (jak mu bylo sděleno 4. 11. nadp. Zahlenem) byl objekt roztrhán náloží 300 kg tritolu. Otázkou je, proč byla užita tak naddimenzovaná nálož, když k pozdějším odstřelům stačila dávka až 6krát menší. Podle dobových zpráv létaly kusy betonu až v obvodu 300 m a obyvatelé Křenova byli z toho zděšeni. Není divu, šlo určitě o daleko větší "podívanou", než jakou bylo možné spatřit např. na tzv. Pražské čáře. Nálož zničila zcela levou stranu objektu, odhodila čelní stěnu a strop a vyvalila stěny pravé části objektu. Zajímavé je, že oproti výše napsanému dobový popisek jedné z fotek uvádí použití 200 kg výbušniny. Ta či onak, bylo to dostatečné množství k tomu, aby 20. 10. mohl být Hitlerovi ukázán zcela zničený objekt. Hitler se tak mohl kolem 13 : 00 spokojeně projít po jeho troskách... Ruiny pak samozřejmě lákaly ke zhotovení nejen památečních fotografií, ale i propagačních pohlednic. Dnes se trosky nacházejí na hranici VVP Boletice a až na chybějící vchodovou střílnu je jejich stav nezměněn. Pohlednice s tímto tématem vydávala 3 renomovaná krumlovská nakladatelství – Seidel, Wolf i Micko.

Po prozkoumání trosek objektu č. 72 odjel Hitler do Chvalšin. Zde poobědval u zdejší vojenské jednotky. Podotkněmě, že při podobných příležitostech se Hitler zásadně stravoval spolu s vojáky z polní kuchyně. Po pozdním obědě (zřejmě kolem 14 : 00) se chystal ještě navštívit rozhlednu na 1083 m vysoké Kleti, cestu ovšem zhatila mlha a déšť. Přes Linec pak Hitler odjel do svého kancléřství v Bechtesgardenu, kde po čtyři dny pracoval.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přílohy:

1/ Hlášení škpt. Dominika Tůmy.

"Dne 4. 11. 1938 byl jsem říš. něm. oblt. Zahlenem z p. pl. 135 zaveden k objektu č. 72, který byl roztrhán náloží tritolu v množství 300 kg. Pravá strana objektu je vyvrácena, drží však pohromadě i se střílnou, kdežto leá část je roztříštěna a části (značné bloky) odhozeny až do vzdálenosti 300 m. Železo přetrháno na okraji jednotlivých bloků, vnitřní bednění zuhelnatělé. Vzorek z roztříštěného objektu č. 72 vzal jsem s sebou. Na objekt č. 75 bylo stříleno dělostřelectvem ráže 10 a 15 cm bez účinku". 

2/ Novinová zpráva o události, Jihočeské večerní slovo, Zkoušela se tvrdost opevnění, 25. 10. 1938, s. 1.

"Minulý týden bylo slyšet v Českých Budějovicích vzdálené dunění z děl, které vzbudilo pozornost. Vysvětlovalo se to všelijak, ale pravda je to, že se někde u Chvalšin zkoušela tvrdost našich někdejších opevnění, do kterých střílela německá děla. Rozřezané části těchto opevnění, o nichž se němečtí vojáci vyjadřovali s uznáním, byly odvezeny k vojenskému odbornému prozkoumání".

3/ Návrh na úpravu objektu 197/66/A - 160, 29. 8. 1938, čj. 166 taj./38

1) Objekt je vytýčen na parcele č. 219/1 v obci Křenov, soudní okres Chvalšiny a zasahuje čelní stěnou na snížený dvorek s kůlničkou, hnojištěm a záchodem novostavby domku č. 81, kterým je částečně kryt. Kromě toho jsou na pozemku pro objekt položeny roury pro vodovod, které nutno přeložiti kol levé stěny objektu.

2) Vlastní úprava stavby:

Poněvadž je terén pro čekní stěnu snížen a klesá ve směru k cestě, navrhuji zesílení čelní stěny o 20 cm náhradou za kamennou předlohu a násep.

3) Pod čelní stěnou navrhuji prodloužení obvodové zdi a rostlým terénem navrhuji dosypati a upěchovati- Rozbourání kůlničky, jakož i znovu postavené a přeložené hnojiště - navrhuji provést podnikatelem, poněvadž majitel je chudý dělník, který nemá možnosti oravu provésti.

Přemístění obou předmětů navrhuji na pozemek před objektem (na místo pro zrušený zásep objektu), čímž bude objekt maskován. Pozemek pro dva předměty by zajistila voj. správa v rozsahu podle VP plánu (místo pro násep). Rovněž i úpravu vodovodu by provedl podnikatel podle přiložené nabídky na vícepráce.

Musela by se:

- odstranit kůlnička (a materiál se znovu použil)

- postavit nová kůlnička (starý materiál a doplňky)

- do kůlničky vystavět "suchý záchod"

- upravit hnojiště, vyvézt hnůj

- starý vodovod (20 m) je sestaven z dřevěných rour, ty nelze použít a nelze vodovod přerušit (průtok vody)

- udělat nový výkop pro vodovod, nové dřevěné roury, zaházet

- vytrhnout staré potrubí + práce (zemní, isolační, atd. u objektu l. o.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prameny:

kroniky Křenova (Krenau) a Chvalšin (Kalsching) (srv. online http://digi.ceskearchivy.cz/ )

Jihočeské večerní slovo, 1938.

Mit dem VII. Korps ins Sudetenland, München 1939.

Literatura:

CIGLBAUER Jan, Lehké opevnění z roku 1938 na území dnešního okresu České Budějovice, Výběr 28, č.1, 2008, s. 40-54.

HŘÍDEL Karel – LÁŠEK Radan, Opevnění z let 1936-38 na Šumavě, Dvůr Králové nad Labem 1997².

KOZEL Petr, Lehké opevnění z léta 1938 na Českobudějovicku (stavební úseky 181-183), HÚFFJU, České Budějovice 2009.

LAkOSIL Jan - SVOBODA Tomáš - ČERMÁK Ladislav, Souboj bez vítěze. Německé přípravy na dobývání čs. lehkého opevnění v roce 1938, Praha 2010.

VONDROVSKÝ Ivo, Netypické objekty čs. lehkého opevnění, Dvůr Králové nad Labem 2005.

TÝŽ, Hitlerovy návštěvy čs. opevnění, Fortsborník 7/II, Brno 2002, s. 77-87.

Odkazy i dodatečně přidané:

http://ropiky.net/ - doplňková diskuze na http://forum.ropiky.net/tema.php?id=1345398881 , a http://forum.ropiky.net/tema.php?id=1178209914#

Adolf Hitler´s speech in Krumau, October 20, 1938 der-fuehrer.org/reden/english/38-10-20.htm

Eduard Kriechbaum www.kohoutikriz.org/data/w_kriec.php

Heinz Präuer www.kohoutikriz.org/data/w_praue.php

Hitler ve Chvalšinách, Sepp Matějka www.kohoutikriz.org/data/w_mates.php

Fotografie:

Hitler v Krumlově www.kohoutikriz.org/priloha/doysr.php

Hitler befreit Sudetenland www.fronta.cz/fotogalerie/mnichovska-dohoda-a-odstoupeni-pohranici

fotografie Franze Seidela www.kohoutikriz.org/priloha/seidf.php

Hitler ve Chvalšinách www.kohoutikriz.org/priloha/mates.php

foto z Krumlova a polemika s návštěvou Kletě http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/vudce-vztekal-ale-husta-mlha-neuposlechla20091120.html

pro vykreslení atmosféry v Krumlově http://www.zpravodaj.krumlov.cz/index.php3?page=showdetail&cid=web_43e9a9371a92c

vzpomínky Josefa Hošny http://www.ckrumlov.cz/cz1250/aktual/region/t_br0399.htm#3

zajímavé doplnění k návštěvě Krumlova http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=46&t=89131

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka
Dobové fotografie v přiložené fotogalerii jsou reprodukce z výše uvedených publikací a kopie souborů z webu. Samozřejmě VŠECHNY stále autorsky patří dnešním vlastníkům, tj. majitelům originálů nebo archivům provádějícím digitalizaci apod.
Tento web je zaměřen ryze nekomerčně, a proto vlastníkům fotografií nehrozí vznik žádné majetkové újmy ! Fotografie zde jsou užity výhradně k ilustračním účelům (nekvalitní skeny, v podstatě je náhledy, které byly pouze upraveny vpisky pro větší názornost).
V plné kvalitě je samozřejmě můžete zhlédnout v citovaných publikacích !!! (jeden z autorů knihy Souboj bez vítěze se mi dokonce ozval a vyjasnili jsme si to, snad je teď vše již OK). Zde navíc byl kvalitně citován zdroj a už vůbec nedošlo k osobnímu obohacení, jako se to děje jinde !

 

Náhledy fotografií ze složky Úsek 197 v září a říjnu 1938